Toezicht op het functioneren van de bestuurder en de organisatie in het algemeen.

Governancestructuur
Stichting Kinderopvang Berenhuis heeft haar governancestructuur ingericht volgens het Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht hanteert voor zijn functioneren de Governance Code Kinderopvang zoals opgesteld in opdracht van VTOI-NVTK en de bdKO.

Taak
De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming. Daarbij richt de Raad van Toezicht zich naar het belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het Berenhuis en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van alle bij het Berenhuis betrokken partijen af. De Raad van Toezicht staat tevens de directeur-bestuurder bij met gevraagd en ongevraagd advies en biedt een luisterend oor waar gewenst. De Raad van Toezicht is bovendien formeel de werkgever van de directeur-bestuurder en beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder. Tot slot legt de Raad van Toezicht verantwoording af over zijn eigen functioneren in het jaarverslag.

Werkwijze
De Raad van Toezicht komt jaarlijks minstens vijf maal bij elkaar waarbij steeds de bestuurder van het Berenhuis aanwezig is. Tijdens deze vergaderingen worden onder meer de financiële en bestuurlijke kwartaalrapportages besproken. Vanzelfsprekend voert de Raad van Toezicht ook buiten deze vergaderingen regelmatig overleg.

Een van de instrumenten die de Raad van Toezicht heeft om toezicht uit te oefenen, is het goedkeuren van besluiten van de directeur-bestuurder, zoals onder meer de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag van de stichting. Daarnaast is de Raad van Toezicht jaarlijks aanwezig bij een vergadering van de OR en een vergadering van de Oudercommissie. Tevens brengt de Raad van Toezicht jaarlijks een bezoek aan enkele locaties van het Berenhuis.

Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en mogen maximaal tweemaal worden herbenoemd.

Inschrijven

Met dit inschrijfformulier schrijf je je geheel vrijblijvend en kosteloos in voor
kinderopvang, peuteropvang of BSO bij Stichting Kinderopvang Berenhuis.

Kinderopvang, dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang